სკოლის  თვითმმართველობის  მიზანია  თავისუფალი  პიროვნების ჩამოყალიბებისათვის  საჭირო  პირობების შექმნა , მოზარდი  გონებრივი  და  ფიზიკური  უნარ-  ჩვევების  განვითარება. აუცილებელი  ცოდნით  უზრუნვეყოფა,ცხოვრების  ჯანსაღი  წესის  დამკვიდრება  მოსწავლეთა ლიბერალურ -დემოკრატიულ  ღირებულებებზე  დამყარებული   სამოქალაქო  ცნობიერენის  ჩამოყალიბება. კულტურულ   ფასეულობათა  პატივისცემა, მოსწავლეთა  მიერ  ოჯახის  საზოგადოების  , წინაშე უფლება –  მოვალეობების  გაცნობიერებაში  ხელსეწყობა.

სკოლაში2015-2016 სასწავლო წელს დამუშავების  პროცესში  იყო  თვითმმართველობის  სტრუქტურა . მიუსედავად  ამის შეიქმნა  მოსწავლეთა  ჯგუფი , რომელთა  ინიციატივითაც   განხორციელდა  სხვა  და სხვა  აქტივობები .

 ეს მოსწავლეები არიან  თამარ  ქიტიაშვილი, მარიამ ხაიკაშვილი,  ლევან  კარგიევი,  მარიამ ფორჩხიძე,   გიორგი გოგოლიძე

1.ახალ სასწავლო წელს  ვგეგმავთ  თვითმმართველობის  გააქტიურებას , არცევნების  ჩატარებას

  1. იგეგმება თვითმმართველობის არცევნები  საფეხურების  მიხედვით  ოქტომბრის  დასწყისში

3.არჩევნებამდე  ვგეგმავთ მოსწავლეებთან შეხვედრებს,რათა არჩევნების  დროს  ყველა კლასს  შემუშავებული  ჰქონდეს  პროგრამა  და  წარდგენილი  იყოს  კანდიდატურა

                   ამის  საფუძველზე შეიქმნება  თვითმმართველობის  ჯგუფი

თითოეული  კლასიდან უნდა  შეირჩეს  სკოლის  თვითმმართველობისათვის  წარმომადგენელი.

ამისათვის პირველ  რიგში  თავად  კლასში  , უნდა  ჩატარდეს  მინი არჩევნები, სადც  არცეული იქნება ორი  კანდიდატი სკოლის  თვითმმართველობის  არჩევნებისათვის.

სკოლის  დირექცია  ნიშნავს  არჩევნების  დღეს , სადაც კლასებიდა  წამოყენებული  კანდიდატები  იღებენ მონაწილეობას. თითოეული  კლასიდან უნდა   აირჩეს  ერთი. შეიქმნება  სკოლის  თვითმმართველობა, სადც  შემდეგ   აირჩევა   თავჯდომარე  და მდივანი.

 სკოლის  თვითმმართველობა  იქნება 8-12 კლასის  მოსწავლეებისაგან. თვითმმართველობის  წევრთა  რაოდენობა  განისაზღვრება  სკოლაში კლასების რაოდენობის მიხედვით. ჩვენ  შემთხვევაში  სკოლის  თვითმმართველობა  შედგება  5  წევრისაგან.არჩევნები  უნდა  ჩატარდეს  ფარული  კენჭისყრით. ხმის  დამთვლელმა კომისიამ , უნდა  დაამზადოს  ბიულეტენი  და დაინიშნოს  არჩევნების დღე. დამკვირვებლად  სასურველია  შეირჩნენ    მოსწავლეები. თვითმმართველობის  არჩევნებს  ზედამხედველობას  გაუწევს  სკოლის  სასწავლო  -სააღმზრდელო  ჯგუფის  ხელმღვანელი თამარ ჭელიძე.

თვითმმართველობის  არჩევნების  შემდეგ  შეიქმნება  დებულება, რის მიხედვითაც წარმართავს  სკოლის  თვითმმართველობის  ჯგუფი  მუშაობას.