ზოგადი   ამოცანები

 • მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების უზრუნველყოფა;
 • მოსწავლეებისათვის თვითრეალიზების საშუალებების შექმნა;
 • სასწავლო პროცესში დემოკრატიული პრინციპების დანერგვა;
 • ადმინისტრაციას, მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს შორის ჰუმანური ურთიერთობის ჩამოყალიბება;
 • ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვის მიზნით  შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა;
 • მასწავლებელთათვის პროფესიული ზრდის  ხელშეწყობა.

 

 

საფეხურები და ეტაპები

დაწყებითი საფეხურის მიზნები და ამოცანები

I ეტაპი

 • ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს ძირითადი სამეტყველო უნარები(წერა, კითხვა, მოსმენა, საუბარი).
 • გამოუმუშაოს ზეპირი და წერითი მეტყველების კულტურა.
 • გამოუმუშაოს საწყისი მონაცემების გადარჩევისა და ორგანიზების უნარი.
 • გაუჩინოს ინტერესი გარემომცველი სამყაროს, სიახლეთა აღმოჩენისა და შეცნობის მიმართ.

II ეტაპი

 • ჩამოაყალიბებინოს მოსწავლეს საფუძვლები შემდგომ, საბაზო საფეხურზე ეფექტურად სწავლისათვის.
 • შეუქმნას მოსწავლეს პირობები საკუთრი ინტელექტუალური, ფიზიკური სულიერი თვისებებისა თუ მიდრეკილებების გამოსავლენად და გასავითარებლად.
 • შეუქმნას მოსწავლეს პირობები ინფორმაციის მოპოვებისა და იმ უნარ-ჩვევებისა და დამოკიდებულებების გასავითარებლად, რომლებიც მთელი ცხოვრების მანძილზე დასჭირდება.

 

 

 

II საფეხური—–საბაზო

საბაზო საფეხურის ძირითადი ამოცანებია:

 

 • მიაღწევინოს მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებისა და სკოლის მისიის დოკუმენტებში აღწერილ შედეგებს.
 • ჩამოაყალიბოს წინაპირობები მოსწავლეების მომავალი არჩევანისათვის.
 • შეუქმნას მოსწავლეს პირობები ინფორმაციის დამუშვებისა და მისი გამოყენების  უნარ-ჩვევების მისაღებად.

 

III საფეხური

საშუალო   საფეხურის ძირითადი ამოცანებია: 

 • შეუქმნას მოსწავლეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებისა და სასკოლო მისიით აღიარებული იდეალების მიღწევის პირობები.
 • შეუქმნას მოსწავლეს პირობები საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი განათლების მისაღებად.
 • შეუქმნას მოსწავლეს პირობები, რათა მან სწორად აირჩიოს მომავალი განვითარების გზა (გააგრძელოს სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში, თუ ჩაებას შრომით საქმიანობაში).